تلفن : 02645333638

آرد سوخاری پرک

آرد سوخاری پرک نوعی از آردهای سوخاری پوششی است، تفاوت آن با آردهای سوخاری گرانول در این است که ظاهر آن به صورت ورقه ورقه است و نوعی پوشش سوخاری ضخیم به غذا اضافه میکند که پس از سرخ شدن ترد و شکننده میشود.

بازدید: 136